See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (4)
үг ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] word
ам дамжсан үг яриа word of mouth
хулганын үг word of mouse
үг товчлох to contract a word
үг ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] speech
үг хэлэх to deliver a speech
үг хэлэх эрх the right of free speech
үг хэлэх to make a speech
үг ᠦᠭᠡmb нь wording
үг ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] vocable

Similar results
эргэн үг бүтээх аргаар үүссэн үг ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] back-formation
нэр үг ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] name
битүүлэг үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡmb ambiguous words
айлтгах үг ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] tirade
албан үг ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡmb function word
аманд орж ирдэг үг ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡmb byword
багасгах нэр үг ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] diminutive
арван үет үг ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶᠡᠲᠦ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] decasyllable
ардын үг ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] folksay
асуух үг ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] interrogative
аялга үг ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг][хэлз.] interjection
аялга үг ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡmb onomatop
аялга үг судлалын ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨmb[Тэмдэг нэр] onomatopoeic
аяндаа давтагдах үг ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] мөргөлийн lip-labour
анхны үг ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡmb[хэл.] etymon
балай үг ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] rave
баярын үг ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡmb harangue
баярын үг ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] declamation
баяр хүргэж хэлсэн үг ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] felicitation
биеийн төлөөний үг ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡmb the personal pronouns
биеийн төлөөний үг ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡmb personal pronoun
биеийн төлөөний үг ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг][хэлз.] personals
битүү үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] mention
битүү үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] suspicion
битүү үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] pointer
битүү үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡmb inkling
битүү үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] reference
битүү утгатай үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡmb weasel word
битүү утгатай үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] tip-off
битүү утгатай үг ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг][яриа.] tip
нэр үг ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг][хэл.] appellative
бичвэр үг ᠪᠢᠴᠢᠪᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] wordage
бодолгүй үг хэлэх ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦmb toss off
болгоомжгүй үг ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡmb an abstracted expression
болгоомжгүй үг ᠪᠣᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] blurt
бохир үг хэллэг ᠪᠣᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡmb[Нэр үг] filth
буруу сөрөг үг хэлэх ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦmb[Үйл үг] to miscue
буруу үг хэллэг хэрэглэсэн тохиолдол ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯmb[Нэр үг] malaprop
нэр үг ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡmb[Нэр үг] substantive
буруу үг хэлснээс хүлээх ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦmb take back
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. contradict -
  2. unveil -
  3. conduct -
  4. ensure -
  5. indicate -
  6. baseline -
  7. provide -
  8. concern -
  9. affordable -
  10. world -