See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (25)
эм ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] wife
эм ᠡᠮmb[Нэр үг][анагаах.] үрэл tablet
эм ᠡᠮ᠎ᠡmb[Тэмдэг нэр] female
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] medicine
эм олгох to dispense medicine
эм бичиж өгөх to administer medicine
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] medicament
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] remedy
найдвартай эм infallible remedy
тохирох эм an applicable remedy
хамгийн сайн эм a sovereign remedy
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] pill
эм уух to take a pill
толгойны эм уух to take a pill for headache
жирэмслэлтийг шууд таслан зогсоох эм morning after pill
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] drug
хүчтэй эм a powerful drug
хүчтэй эм a potent drug
эм ᠡᠮ᠎ᠡmb feminine
эм хүйст үг word of feminine gender
эм ᠡᠮmb magic bullet
эм ᠡᠮmb medication
эм ᠡᠮ᠎ᠡmb woman
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] potion
эм ᠡᠮmb physic
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] vulnerary
эм ᠡᠮmb therapeutic
эм ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] sweater
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] preparation
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] odorant
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] anesthetic anaestheticuk
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] cure
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] chalybeate
эм ᠡᠮmb[Нэр үг] antiallergen
эм ᠡᠮ᠎ᠡmb[Үйл үг] to women
эм ᠡᠮmb abirritant

Similar results
ааш муут эм ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳ ᠡᠮ᠎ᠡmb rudas
ааш муутай эм ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] cat spiteful woman
ааштай эм ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг][этг.] cat spiteful woman
анагаах эм ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮmb[Нэр үг] drug
анагаах эм ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮmb[Нэр үг] medicine
бөөлжүүлдэг эм ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠡᠮmb[Нэр үг] emetic
бөөлжүүлэх эм ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠮmb[Нэр үг][анагаах.] vomitive
бөөлжүүлэх эм ᠪᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠮmb[Нэр үг] puke
бузар эм ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] vamp
бүх өвчинд таарах эм ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠮmb[Нэр үг] nostrum
бүх өвчнийг анагаах эм ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮmb[Amer.] snake oil
бэлдсэн эм ᠪᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮmb[Нэр үг] radiopharmaccutical
бэлэн эм ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠡᠮmb[Нэр үг] officinal
бэхжүүлэгч эм ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠡᠮmb[Нэр үг] analeptic
галлюцогений үрлэн эм sunshine pill
гашуун эм ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠮmb[Нэр үг] bitters
гашуун эм ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠡᠮmb[Нэр үг] bitter
гүйлгэх эм ᠭᠦᠶᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠡᠮmb[Нэр үг] depletive
гэдэс туулгах эм ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮmb[Нэр үг] hydragogue
гэдэсний туулгах эм ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮmb[Нэр үг] loosener
гэдэсний эм ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠮmb[Нэр үг] stomachic
гэрлэхгүй эм болохгүй ᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢmb[Нэр үг] celibacy
дугариг эм ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠡᠮmb[Нэр үг] tablet
жирэмслэлтээс сэргийлдэг эм хэрэглэдэг эмэгтэй ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢmb pill freak
жирэмслэлтээс сэргийлэх эм ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠮmb[Нэр үг] birth pill
жоргүй эм ᠵᠣᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮmb nonprescription drug
завхай эм ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] whore
завхай эм ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] wanton
завхай эм ᠵᠠᠪᠬᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] jade
зулбуулагч эм ᠵᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠮmb[анагаах.] ambolic
зүрхний эм ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠮmb[Тэмдэг нэр] cordial
зүрхний эм ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠡᠮmb[Нэр үг] cardiant
идтэй эм ᠢᠳᠢ ᠲᠡᠢ ᠡᠮmb magic medicine
илбэч эм ᠶᠧᠯᠸᠢᠴᠢ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] enchantress
илбэчин эм ᠶᠧᠯᠸᠢᠴᠢᠨ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] sorceress
мансууруулах эм өгөх ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠥᠭᠬᠦmb[Үйл үг] to fix
муу ааштай эм ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] termagant
мэдээ алдуулах эм ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮmb[Нэр үг][анагаах.] anesthetic anaestheticuk
ааш муут эм ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳ ᠡᠮ᠎ᠡmb[Нэр үг] virago
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. монгол -
  2. provide -
  3. reference -
  4. significant -
  5. state -
  6. consider -
  7. commitment -
  8. objective -
  9. refer -
  10. component -