See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (27)
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] babe
нялх хүүхэд a new-born babe
өлгийтэй нялх хүүхэд babe in the arms
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[этг.] bambino
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] child
улаан нялзрай хүүхэд newly born child
гэнэн хүүхэд an innocent child
хүүхэд эрхлүүлэх to pamper a child
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] bab
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb baby
хүүхэд гаргах have a baby
түүний гар дээрх хүүхэд a baby on her hand
нялх хүүхэд шиг арчаагүй as helpless as a baby
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг][яриа.] kid
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb children
хүүхэд эрхлүүлэх to spoil children
хүүхэд саатуулах to distract the children
таван хүүхэд өсгөх to raise five children
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Тэмдэг нэр] minor
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Үйл үг] to give birth to a child
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb youngster
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[яриа.] bub
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] piccaninny
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb paedo-
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] moppet
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[этг.] kinchin
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] daughter
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Тэмдэг нэр] childish
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] childie
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb bantling
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb youngling
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] trick
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb tad
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Scot.] bairn
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb kiddy
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] Хойд Америкийн индианчуудын papoose
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг][яриа.] bubby
хүүхэд ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb fruit

Similar results
айлын ганц хүүхэд ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb only child
амьд хүүхэд ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] live-birth
анхны хүүхэд ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb first born
анхны хүүхэд ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] firstling
арваад насны хүүхэд ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb teeny hopper
арваас арван гурван насны хүүхэд ᠠᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] tween
арван дөрвөн настай хүүхэд ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] fourteener
асрамжийн газрын хүүхэд ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb charity boy
асрамжид байгаа хүүхэд ᠠᠰᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] charge
ач/зээ хүүхэд ᠠᠴᠢᠵᠢᠭᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb grandchild
бага насны хүүхэд ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb baby
бага насны хүүхэд ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] pupil
бага насны хүүхэд ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] child
бага насны хүүхэд ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] bab
бага хүүхэд ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] youngster
бага хүүхэд ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] junior
бага хүүхэд ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] child
балчир хүүхэд ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb infant youngster
балчир хүүхэд ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb youngling
балчир хүүхэд ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb tenderling
балчир хүүхэд ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] innocent
балчир хүүхэд ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] infant
балчир хүүхэд ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] baby
балчир хүүхэд ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] babe
бархираа хүүхэд ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb noisy child
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb a bastard child
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb lovechild
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb foundling
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[этг.] flyblow
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb come-by-chance
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] by-blow
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] bastard
бутач хүүхэд ᠪᠤᠲᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Тэмдэг нэр] adulterine
бүсгүй хүүхэд ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb girl
бүсгүй хүүхэд ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] daughter
бүстэй хүүхэд ᠪᠦᠰᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb boy
бяцхан хүүхэд ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] tot
бяцхан хүүхэд ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb[Нэр үг] childie
гажигтай хүүхэд ᠭᠠᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb child having abnormality
адтай хүүхэд ᠠᠳᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳmb keen witted child
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. consider -
  2. inauguration -
  3. commitment -
  4. through -
  5. audience -
  6. retain -
  7. significant -
  8. review -
  9. evidence -
  10. concern -