See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (22)
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] human
хүн a human being
хүн төрөлхтний ирээдүйн талаар бодох to speculate upon the future of human race
хүн ба компьютерийн интерфейс human computer interface
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] man
сайхан сэтгэлтэй хүн a man with a kind heart
зарчимч хүн a man of principle
нүдэнд тусах том хүн a big, emphatic man
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] person
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] soul
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг][яриа.] card
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг][яриа.] stick
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг][этг.][Amer.] storch
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] subcelestial
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] wallah
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] human being
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb a human being
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] specimen
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] personage
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] head
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг][яриа.] fellow
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] bone
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг][яриа.] body
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг][этг.][Amer.] hombre
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] mortality
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] thing
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] skate
хүн ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг][яриа.] lot

Similar results
хүн хүн дамжин ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨmb from hand to hand
эртний хүн эрт дээр үед амьдарч байсан хүн ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] ancient
өр тавьсан хүн өрөө төлж чадахгүй тохиолдолд өрийг барагдуулах үүрэг хүлээсэн хүн [Нэр үг] comaker
чалчаа хүн яриа хүн ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Үйл үг] to bletherskate
зүрх зоригтой хүн алдар нэртэй хүн ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] lion
хүн иддэг хүн ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] anthropophagite
итгэдэггүй хүн сүсэг бишрэлгүй хүн ᠢᠲᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] disbeliever
хүн болгон үздэггүй хүн ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb black sheep
хүн болгонтой наалдаж явдаг хүн ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨmb hail-fellow-well-met
сул биетэй хүн тахир татуу хүн ᠰᠤᠯᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠷ ᠲᠠᠲᠠᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] valetudinarian
Салхины аясаар өнхрөх хамхуул. Нэг байранд удаан тогтдоггүй хүн. Байр суурь муутай хүн. ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠩᠬᠦᠷᠢᠬᠦ ᠬᠠᠮᠬᠤᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb A rolling stone gathers no moss
авсыг өргөн яваа хүн ᠠᠪᠰᠠ ᠶᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Amer.] оршуулгын үеэр underbearer
ааш муутай эвгүй хүн ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] sourpuss
авто чиргүүлд амьдардаг хүн ᠠᠦᠲ᠋ᠣ ᠴᠢᠷᠭᠡᠦᠯ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] trailerite
австрали хүн ᠠᠦᠰᠲᠷᠠᠯᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] digger
австрали хүн ᠠᠦᠰᠲᠷᠠᠯᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] australian
аатай хүн ᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb overbearing person
аалзан хүн ᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb spider-man
агуу авьяастай хүн ᠠᠭᠤᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] giant
австри хүн ᠠᠦᠰᠲᠷᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] Austrian
агуйн хүн ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] caveman
агуу их хүн ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] titan
агуу их хүн ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] master
агуу хүн ᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] three-decker
адгуу хүн ᠠᠳᠬᠠᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨmb hasty person
адил нэртэй хүн ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] homonym
адил тэнцүү хүн ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] peer
адилхан хүн ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] twin
адилхан хүн ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] smilar
адилхан хүн ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] double-ganger
агуйн хүн ᠠᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] troglodyte
аварга том хүн ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] whacker
аархуу хүн ᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨmb arrogant person
ажилгүй залхуу хүн ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] lead swinger
агсан хүн ᠠᠭᠰᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] rowdy
ажил хэрэгч хүн ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] businessman
ажил хэрэгч хүн ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] rotarian
ажилгүй залхуу хүн ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[яриа.] leadswinger
агнозиор өвчилсөн хүн [Тэмдэг нэр][анагаах.] agnosic
ааш нь олохгүй хүн ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨmb[Нэр үг] softy
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. reflect -
  2. reference -
  3. refer -
  4. ensure -
  5. approach -
  6. presence -
  7. aspect -
  8. initial -
  9. concern -
  10. review -