See Mongolian Script variants:
See usages:
Similar results
усан үзэм ургуулах хүлэмж ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢmb[Нэр үг] grape-house
усан үзэм тариалагч ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢmb[Нэр үг] wine-grower
цагаан усан үзэм ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮmb white grape
усан үзэм ургуулах хүлэмж ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢmb[Нэр үг] grapery
усан үзэм тариалагч ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢmb[Fre.] vigneron
усан үзэм хэлбэрийн ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨmb[Тэмдэг нэр] aciniform
усан үзэм тариалагч ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢmb[Нэр үг] vinedresser
усан үзэм хураах ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤmb[Нэр үг] vintage
задийн усан үзэм ᠵᠠᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮmb[ург.] bullace grape
усан үзэм болон дарсны жилийн бүтээгдэхүүн ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨmb[Нэр үг] vintage
шүүслэг усан үзэм ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮmb luscious grapes
усан үзэм тариалах ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤmb[Нэр үг] racemation
усан онгоцны усан доорх хэсэг ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭmb[Нэр үг] vitals
аан усан үзэм ᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮmb white grape
усан онгоцны усан доорх хэсэг ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭmb[Нэр үг] careen
усан үзэм тариалагч ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢmb[Нэр үг] vintager
усан үзэм хадгалах газар ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷmb[Нэр үг] grapery
усан үзэм хураах ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤmb[Үйл үг] to vintage
Америкийн зэрлэг усан үзэм ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮmb[Нэр үг] frost-grape
европын усан үзэм ᠧᠦᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮmb grape-sugar
усан онгоцны усан дээрх хэсэг ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭmb[Нэр үг] floatage
усан үзэм ба алимаар хийсэн архи ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠪᠠ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢmb[Нэр үг] marc
зэрлэг усан үзэм ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮmb Virginia creeper
усан үзэм хураах үе ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡmb[Нэр үг] vintage
усан үзэм хураах ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤmb to gather grape
усан үзэм хураагч ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢmb[Нэр үг] gleaner
нэгдүгээр зэрэглэлийн усан онгоц ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb[Нэр үг] first-rater
газрын тосыг зөөвөрлөх усан онгоц ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb[Нэр үг][худ.] oiler
нэг төрлийн усан онгоц ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb sister ship
онгоц тээгч усан онгоц ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb through-deck cruiser
нисэх онгоц болон усан онгоцоор хосолж аялах жуулчин аялал ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠵᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯmb[Нэр үг] fly-cruise
газрын тос зөөх усан онгоц ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb[Нэр үг] tanker
ачаа болон усан онгоцыг барьцаалсан зээллэгээ ᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨmb[Үйл үг] to bottomry
магнийн усан исэл ᠮᠠᠭᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠢᠰᠦᠯmb[Нэр үг] milk of magnesia
крейсер усан онгоц [Нэр үг] cruiser-vessel
газар нутгийг усан дор оруулах ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤmb[Үйл үг] to sink
испанийн далбаа хатгасан усан онгоц ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb[Нэр үг] spaniard
ачааны усан онгоц ᠠᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb[Нэр үг] freighter
арьсны усан хаван ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠪᠤᠩmb[анагаах.] anasarca
агнуурын усан онгоц ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠmb[Нэр үг] sealer
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. consider -
  2. content -
  3. audience -
  4. significant -
  5. review -
  6. asset -
  7. inauguration -
  8. retain -
  9. year -
  10. accomplished -