See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (2)
нэгдүгээр сар ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] January
Нэгдүгээр сар ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb January

Similar results
ажилтны сар ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] нэг ажилтны дундажаар ажлын нэг сард гүйцэтгэх ажил man-month
ажлын сар ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] man-month
арван нэгдүгээр ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷmb eleventh
бакалаврын нэгдүгээр зэрэг ᠪᠠᠻᠠᠯᠠᠸᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡmb first
бал сар ᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] honeymoon
Балч сар ᠪᠠᠯᠴᠢ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг][амьт.] Honey buzzard
Бар сар ᠪᠠᠷᠰ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] March
билгийн сар ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг] lunation
билгийн сар ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг] moon
Бич сар ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] September
бүтэн сар ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠmb full moon
бүтэн сар ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг] full moon
гэрлийн сар ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг][астр.] light-mouth
гэрлэснээс хойших анхны сар ᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb honeymoon
даргын нэгдүгээр орлогч ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢmb[Нэр үг] vice-chief
дөрөвдүгээр сар ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] April
дөрөвдүгээр сар ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb April
дэлхийн нэгдүгээр дайны үеийн танк ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲ᠋ᠠᠩᠻmb[Нэр үг] whippet
ёлтгор сар ᠶᠣᠯᠲᠤᠭᠤᠷ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг] obscured moon
есдүгээр сар ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] September
зуны дунд сар ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] midsummer
зургаан сар ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] June
их сургуулийн нэгдүгээр курсийн оюутан ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠷᠰ ᠦᠨ ᠣᠶᠤᠲᠠᠨmb freshman
малын сар ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠmb blaze
Наймдугаар сар ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] August
намгийн сар шувуу ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤmb[амьт.] duck-hawk
намрын сар ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠmb[Нэр үг] autumn month
нар сар ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг] pumpkin
нүүдэлчин сар ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг][амьт.] buzzard
нэгдүгээр ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷmb first-degree
нэгдүгээр ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷmb[хэлз.] бие first
нэгдүгээр ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷmb first
нэгдүгээр ангилал ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯmb first class
нэгдүгээр ангиллын суудал ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯmb тээврийн хэрэгсэл first
нэгдүгээр байр эзлэх ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦmb to win the first place
нэгдүгээр байр эзлэх ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦmb take the biscuit
нэгдүгээр байр эзлэх ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦmb to win first place
нэгдүгээр байр эзлэх ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦmb[Үйл үг] to lead
нэгдүгээр байрын шагналт ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤmb[Нэр үг] champion
Ойн сар ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠmb[Нэр үг][амьт.] Common Buzzard
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. монгол -
  2. integrity -
  3. prop -
  4. provide -
  5. ensure -
  6. squid -
  7. narrow -
  8. feature -
  9. even -
  10. intermittent -