See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (16)
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] tree
мод унагаах to chop down a tree
нүцгэн мод a bare tree
мод унагаах to fell a tree
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] wood
мод хөрөөдөх to saw wood
шилмүүст мод soft wood
мод боловсруулах үйлдвэр wood processing factory
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] pokerwork
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг][ург.] arbour arborus
мод ᠮᠣᠳᠤmb grove
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] poker-picture
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] dendro
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] timber
мод ᠮᠣᠳᠤmb staff
мод ᠮᠣᠳᠤmb lumber
мод ᠮᠣᠳᠤmb stick
мод ᠮᠣᠳᠤmb piece of wood
өө сэвгүй мод a smooth piece of wood
мод ᠮᠣᠳᠤmb stave
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] firewood
түлээний мод түүх to gather firewood
түлээ мод зэрэглэх stack up firewood
тэвэр хагалсан мод a chunk of firewood
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] crest
мод ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] skateboard

Similar results
мод хөрөөдөхөд зориулсан зөрүү мод ᠮᠣᠳᠤ ᠬᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠷᠢᠭᠦᠦ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] horse-tree
агар мод ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠮᠣᠳᠤmb cedar nuts
бөөн ургасан мод ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤmb spinney
агар мод ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠮᠣᠳᠤmb cedar
агар зандан мод ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤmb sandalwood
алтан зулын мод ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[ург.] tulip tree
арекийн далдуу мод [Нэр үг][ург.] pinang
амбр мод [ург.] bilsted
амбрын мод [ург.] sweet gum
америкийн далдуу мод ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠤ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг][ург.] bass-wood
америкийн навчит мод ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠮᠣᠳᠤmb[ург.] tamarack
америкийн навчит мод ᠠᠮᠡᠷᠢᠻᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] hackmatack
амро жимсний мод [Нэр үг] mango
амтат жүржийн мод ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠵᠦᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] orange
алтан зулын мод ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] poplar
арцны ногоон мод ᠠᠷᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] carob
атласын мод ᠠᠲ᠋ᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] satinwood
ац мод ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] trestle
багшийн заагуур мод ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] baton
байшингийн яс мод ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] framing
баобоб мод [ург.] baobab
барилгын мод ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠤmb building timber
барилгын хуруу мод ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] putlog
бензойн мод [Нэр үг][ург.] benjamin
бергамот лийрийн мод [Нэр үг] bergamot tree
бөглүү ой мод ᠪᠥᠭᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] backwoods
бөөн мод ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤmb a mass of wood
бөөн мод ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤmb a clump of trees
бөөн мод ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] tuft
бөөн ургасан мод ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] spinny
агар мод ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠮᠣᠳᠤmb[ург.] cypress
будагч мод ᠪᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] dye-wood
бусдыг хамгаалагч мод ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] nurse-tree
бүрээс мод ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг][Amer.] clapboard
бэлтгэсэн мод ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Үйл үг] to saw
бэлтгэсэн мод ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг][Amer.] lumber
дэр мод ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠳᠤmb sleeper
дэр мод ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг][Amer.] tie
аварга мод ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг][ург.] big tree
дэр мод ᠳᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠣᠳᠤmb[Нэр үг] bearer
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. бүрдүүлэх -
  2. august -
  3. honor -
  4. liberation -
  5. хувилбар -
  6. essential -
  7. tide -
  8. bias -
  9. stunning -
  10. frustration -