See Mongolian Script variants:
See usages:
Similar results
аналог компьютер ᠠᠨᠠᠯᠣᠭ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb analogue computer
аналог компьютер ᠠᠨᠠᠯᠣᠭ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг] analog computer
бага оврын зөөврийн компьютер ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг] laptop
бага оврын компьютер ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг] minicomputer
гол компьютер ᠭᠣᠣᠯ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг][комп.] host
зорилго бүхий компьютер ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb object computer
компьютер ашиглаж чадах ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤmb[Тэмдэг нэр] computer-literate
компьютер вирустах ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠸᠢᠷᠦᠰᠲᠤᠬᠤmb for a computer to contract a virus
компьютер дамжуулагчтай холбоо ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠmb[комп.] computer-mediated communication
компьютер загварчлал ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯmb[Нэр үг][комп.] computer modelling
компьютер зуучлагчтай хуралдаан ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨmb[комп.] computer-mediated conferencing
компьютер тоглоом ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮmb a computer game
компьютер тоглоом ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮmb computer game
компьютер хавьтал ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠠᠪᠢᠲᠠᠯmb[комп.] computer sex
нэгэн төрлийн компьютер ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb macintosh
олон гэрт компьютер ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[комп.] multihomed host
персонал компьютер personal computer PC
персонал компьютер personal computer
сүлжээний компьютер ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡᠨ ᠦ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[комп.] network computer
толгой компьютер ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг][комп.] host
толгой компьютер ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠢ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb host computer
хувийн компьютер ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb personal computer
цүнхэн компьютер ᠴᠦᠩᠬᠦᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb notebook
цүнхэн компьютер ᠴᠦᠩᠬᠦᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb laptop
ширээний компьютер ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb desktop
компьютер ба телефоны нэгдэл ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠠ ᠲ᠋ᠧᠯᠧᠹᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯmb[комп.] computer telephone integration
компьютер дэмжлэгтэй хамтын ажиллагаа ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠmb[комп.] computer-supported cooperative work
өгөгдлийн урсгал компьютер ᠥᠭᠭᠦᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[комп.] data flow computer
Компьютер Графикийн Метафайл [комп.] Computer Graphics Metafile
бүхээгийн компьютер ᠪᠦᠬᠡᠭᠡᠭ ᠦᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг][амаш.] on-board computer
гар компьютер ᠭᠠᠷ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb lab top
графикт хэрэглэдэг мэргэжлийн компьютер ᠭᠷᠠᠹᠢᠻ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb macintosh
ердийн хэмжээтэй компьютер ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг] mainframe
зөөврийн компьютер ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb lab top
зөөврийн компьютер ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb laptop
клиент компьютер ᠻᠯᠢᠶᠧᠨᠲ᠋ ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷmb[Нэр үг][комп.] client
компьютер ашиглан гэрээсээ үйлчлэгч нартайгаа харьцах ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤmb[Нэр үг] telecommute
компьютер зуучлагчтай синхрон хуралдаан ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠾᠷᠣᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨmb[комп.] synchronous computer-mediated conferencing
компьютер томограф ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠣᠮᠣᠭᠷᠠᠹᠢmb[Нэр үг][анагаах.] биеийн давхрааны бичлэг computed tomography
компьютер хэд хэдэн мэдээллийг зэрэг боловсруулах ᠻᠣᠮᠫᠢᠶᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤmb parallel processing
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. монгол -
  2. provide -
  3. reference -
  4. significant -
  5. state -
  6. commitment -
  7. refer -
  8. objective -
  9. exposure -
  10. consider -