See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (3)
загас ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] fish
загас мэт дуугүй dumb as a fish
уснаас хаягдсан загас мэт like a fish out of water
загас барих to catch a fish
загас ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] scad
загас ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] gurry

Similar results
агнуурын мужид хүрэх замдаа загас агнуурын хөлөг онгоцны агнасан загас ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠣᠩᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] trip
аварга том хадарган загас ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠬᠠᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[амьт.] basking-shark
давсалсан буюу утсан загас ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] kipper
алгана загас ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] pumpkin-seed
алгана загас ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] perch
алгана загас ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] bass
амьд өгөөшөөр загас барих ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠡᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb rove
алтан жад загас ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠳᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] tuna
алтан жад загас ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠳᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] tunny
алтан загас ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb goldfish
алтан загас ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] gold-fish
алтан загас ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[амьт.] golden carp
алтан загас ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] gold-carp
алхан хэлбэрт загас ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb hammer-head
алганы төрлийн загас ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] percoid
амьд төрдөг загас ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠲᠥᠷᠦᠳᠡᠭ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] livebearers
ангийн болон загас агнуурын дархан газар ᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷmb[Нэр үг] preserve
бараан өнгийн акул загас ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠻᠦᠯ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] tiger-shark
буу загас ᠪᠤᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] whale
бүвэр загас ᠪᠦᠪᠦᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] pigfish
бүвэр загас ᠪᠦᠪᠦᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[амьт.] miller's thumb
бүсэлхийнээс доош загас хэлбэртэй ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠡᠢmb[Тэмдэг нэр] marined
гараар загас барих ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb[Үйл үг] to guddle
гараараа загас барих ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb[Үйл үг] to tickle
голын загас ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] river-fish
голын могой загас ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] grig
гурван настай яргай загас ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] mort
гутаарь загас ᠭᠤᠲᠠᠷᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Amer.] lake lawyer
гутаарь загас ᠭᠤᠲᠠᠷᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[амьт.] burbot
гялгар мөрөг загас ᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠮᠥᠷᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] mirror carp
агнуурын загас ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] roundfish
давсалсан сагамхай загас ᠳᠠᠪᠤᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] crape-fish
давстай усны загас ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb eel pout
давхи загас ᠳᠠᠪᠬᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг][амьт.] Silberkarpfen Hypophthalmichthys molitrix
далайн алгана загас ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[амьт.] tomcod
далайн алтлаг хэлтэг загас ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠲᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[амьт.] aurata
далайн гутаарь загас ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠲᠠᠷᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] rockling
далайн гүний том загас ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠮᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb oarfish
аварга загас ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb[Нэр үг] sea-lawyer
далайн загас ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤmb toadfish
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. bubonic -
  2. ensure -
  3. reference -
  4. conduct -
  5. approach -
  6. provide -
  7. bubonic plague -
  8. shed -
  9. specific -
  10. individual -