See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (9)
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг][комп.] store
өөртөө үйлчилдэг дэлгүүр self-service store
татваргүй барааны дэлгүүр a tax-free store
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] shop also store
татваргүй барааны дэлгүүр a duty-free shop
гэрийн тэжээмэл амьтан зарах дэлгүүр a pet shop
нислэгийн үеэр үйлчлэх дэлгүүр in-flight shop
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb stall
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] shopkeeper
дэлгүүрийн эздээс мөнгө тонших to milk money from shopkeepers
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] merchant
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] cyclery
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] crib
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] supermarket
дэлгүүр ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb stand

Similar results
амттаны дэлгүүр ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] sweetshop
архи дарсны дэлгүүр ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] wineshop
архи зардаг хүнсний дэлгүүр ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] pulperia
арьс ширэн эдлэлийн дэлгүүр ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠰᠢᠷᠢᠨ ᠡᠳᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] small-wares
асар том их дэлгүүр ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠲᠣᠮᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] superstore
булангийн дэлгүүр ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг][яриа.] corner shop
бэлэн хувцасны дэлгүүр ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb slop-shop
бэлэн хувцасны дэлгүүр ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb slop shop
бээлий худалддаг дэлгүүр ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb glove shop
гутлын дэлгүүр ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb shoe shop
гутлын дэлгүүр ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] shoeshop
дарсан ногоог зардаг дэлгүүр ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] dry-saltery
дарсан ногоог зардаг дэлгүүр ᠳᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] drysaltery
дарсны дэлгүүр ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] winehouse
дарсны дэлгүүр ᠳᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] groggery
дэлгүүр дээрэмдэгч ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠭᠴᠢmb[Нэр үг] shop-breaker
дэлгүүр нээх ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦmb[Үйл үг] to run a shop
дэлгүүр хаах цаг ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭmb lockup
дэлгүүр хэсэх ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠰᠦᠬᠦmb to go shoping
дэлгүүр хэсэх ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠰᠦᠬᠦmb shop around
дэлгүүр хэсэх ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠰᠦᠬᠦmb[Үйл үг][Amer.] to market
дэлгүүр эрхлэх ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦmb[Үйл үг] to run a shop
жижиг сажиг зүйлийн дэлгүүр ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠵᠢᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] toyshop
жижиглэнгийн худалдааны дэлгүүр ᠵᠢᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb retail outlet
жолооч нарын дэлгүүр ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] drive-in
их дэлгүүр ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[худ.] general shop
их дэлгүүр ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb variety store
их дэлгүүр ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] supermarket
их дэлгүүр ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] store
их дэлгүүр ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] emporium
их дэлгүүр ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb department store
их дэлгүүр ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг][худ.] bazaar
комиссын барааны дэлгүүр ᠻᠣᠮᠢᠰᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] thriftshop
малгайны дэлгүүр ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] hat shop
малгайны дэлгүүр ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] hatshop
махны дэлгүүр ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb butcher's shop
нарийн боовны дэлгүүр ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb patisserie
нарийн идээний дэлгүүр ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb gourmet
ногооны дэлгүүр ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb greengrocery
амттаны дэлгүүр ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷmb[Нэр үг] tuck-shop
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. except -
  2. referral -
  3. concern -
  4. identity -
  5. cottage -
  6. during -
  7. over -
  8. review -
  9. treat -
  10. effort -