See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (6)
банк ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] bank
эмиссийн банк bank of issue
банк дээрэмдэх raid on a bank
эмиссийн банк bank of circulation
банк ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] banking-house
банк ᠪᠠᠩᠻᠢmb banking
банкны дээд сургууль graduate school of banking
банк ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг][амаш.] gas tank
банк ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] drive-in
банк ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] data bank

Similar results
газрын банк (газар барьцаалан зээл олгодог банк) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠩᠻᠢmb real estate bank
ардын банк ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb national bank
банк байгуулан тоглох ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤmb[Нэр үг] мөрийтэй тоглоомд banker
банк байгуулж тоглох ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤmb[Үйл үг] хөзрийн to bank
банк дахь бэлэн мөнгөний нөөц ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡmb vault-money
банк нотын өр төлбөр ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠨᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠢ ᠲᠥᠯᠦᠪᠦᠷᠢmb note liabilities
банк хаах өдөр ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷmb[Нэр үг] баяр bank holiday
банк хоорондын бэлэн бус тооцоо ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠmb[Нэр үг][банк.] clearing
банк хоорондын зах зээл ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢmb interbank market
банк хоорондын клирингийн тооцоо ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠻᠯᠢᠷᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠmb bank clearing
банк эзэмших ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦmb[Үйл үг] to bank
банк эрэг ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠡᠷᠭᠢmb bank
банк/компанийн захирал ᠪᠠᠩᠻᠢᠻᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯmb[Нэр үг] president
булхай хийж буй банк ᠪᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[худ.] wildcat bank
валют солилцооны банк ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] accepting house
валют солилцооны банк ᠸᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] accepter
газрын банк ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] land-bank
гэрээр дансаар үйлчлэх банк ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] home-banking
дэлхийн банк ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb the World Bank
зээлдэгч банк ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠻᠢmb lending bank
зээлдэгч банк ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠻᠢmb creditor bank
зээлдэгч банк ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠻᠢmb borrowing bank
зээлийн банк ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] loan bank
итгэмжлэгдсэн хадгаламжийн банк ᠢᠲᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb trustee savings bank
мужийн банк ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[худ.] state bank
нөөцийн банк ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb bank of deposit
нөөцийн банк ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[худ.] deposit bank
олон салбартай банк ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[худ.] multiple-branch banks
олон улсын банк ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb World Bank
орон нутгийн банк ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[худ.] country bank
өөр нэг банкны хяналтын багцыг эзэмшигч банк ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠩᠻᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠠᠩᠻᠢmb parent bank
өртэй банк ᠥᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠩᠻᠢmb debtor bank
төв банк ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠻᠢmb bank of circulation
төв банк ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠻᠢmb central bank
төв банк ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠻᠢmb the bank bank
төв банк ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Amer.] reserve bank
төв банк ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] central bank
төв банк ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠻᠢmb[Нэр үг] banker's bank
улсын банк ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb state bank
үрийн банк ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠻᠢmb sperm bank
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. keep -
  2. concern -
  3. treat -
  4. approach -
  5. discipline -
  6. appeal -
  7. pattern -
  8. fungible -
  9. claim -
  10. performance -