See Mongolian Script variants:
See usages:
Exact word results (18)
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] house
хүнгүй байшин vacant house
захаасаа хоёр дахь байшин the second house from the corner
их зайтай байшин a good-sized house
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb building
хаягдсан байшин an abandoned building
өндөр байшин a high building
байшин барих to erect a building
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] housing
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] chatelaine
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] appointment
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] place
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] pad
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb open housing
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] maison
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Тэмдэг нэр] intramural
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] interposition
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[яриа.] biggin
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb house trailer
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb fabric
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] edifice
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] accommodation
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb town house
байшин ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] rental

Similar results
эдлэн газар болон тойрсон байшин сав бүхий орон сууцын байшин ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[уул.] messuage
баганат байшин ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb systyle
банкирын байшин [Нэр үг] banking-house
байшин эзэмшдэг ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠳᠡᠭmb[Тэмдэг нэр] householding
байшин барилга ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠmb[Нэр үг] erection
байшин барилга ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠmb building construction
байшин барих ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb[Нэр үг] housebuilding
байшин барилга ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠmb[Нэр үг] building
байшин барилга ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠmb[Нэр үг] bombsite
байшин барилгатай ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢmb[Тэмдэг нэр] edificial
байшин барилгыг хүрээлсэн багана ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠmb[Нэр үг] peristyle
байшин барих ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb to erect a building
байшин барих ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb to build a house
байшин барих ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb[Үйл үг] to build a house
байшин барилга ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠmb[Нэр үг] establishment
байшин барих дүүжин систем ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠩ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮmb suspension building
байшин буулгах ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤmb tear down
байшин доторх ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢmb indoor
байшин дүүрэн ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩmb[Тэмдэг нэр] houseful
байшин нураах ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤmb[Үйл үг] to tear down a building
байшин нураах ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠨᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤmb[Үйл үг] to throw
байшин саван дотор ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠmb indcor
байшин сууц худалдах ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤmb[Нэр үг][Amer.] fair-housing
байшин угсрах ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤmb house
байшин угсрах ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤmb[Үйл үг] to construct a building
байшин хоорондын нэвтрэх гарц ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷᠴᠠmb[Нэр үг] areaway
байшин шаллах ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠱᠠᠯᠠᠯᠠᠬᠤmb[Үйл үг] to floor a house
байшин эзэмших ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦmb to possess a house
байшин эзэмших ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦmb to own a house
байшин эзэмших ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦmb householding
байр байшин ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] wigwam
барилга байшин ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb building
барилга байшин барих ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤmb[Үйл үг] to build up
буйдхан байшин ᠪᠤᠶᠢᠳᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] hideaway
бүх байшин ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Тэмдэг нэр] house-to-house
газрын эзний байшин ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] mansion-house
газрын эзний байшин ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг] manor-house
гэр байшин ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb[Нэр үг][худ.] house
анчны байшин ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb hunting box
дан байшин ᠳᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩmb single house
Latest searches:
Manage own vocabulary
Most searched from Bolor-toli today:
  1. except -
  2. referral -
  3. concern -
  4. identity -
  5. cottage -
  6. during -
  7. over -
  8. review -
  9. treat -
  10. effort -